luni, 26 martie 2012

Prayers indeed heal diseases, scientists say.. Puterea Rugaciunii

RO: Puterea Rugaciunii

Oamenii pot sã se vindece într-adevãr în biserici atunci când ating sfintele moaste sau sanctuarele. Oamenii de stiintã din St. Petersburg au dovedit-o si au descoperit si mecanismul "material" al acestui fenomen divin.
"O rugãciune este un remediu puternic", spune Valeri Slezin, seful Laboratorului de Neuropsihofiziologi e al Institutului de Cercetare si Dezvoltare Psihoneurologicã Bekhterev din Petersburg .

"Rugãciunea nu numai cã regleazã toate procesele din organismul uman, ea reparã si structura grav afectatã a constiintei."
Profesorul Slezin a fãcut ceva de necrezut - a masurat puterea rugãciunii. El a înregistrat electroencefalogramele unor cãlugãri în timp ce se rugau si a captat un fenomen neobisnuit - "stingerea" completã a cortexului cerebral.

Aceastã stare poate fi observatã numai la bebelusii de trei luni, atunci când se aflã lângã mamele lor, în sigurantã absolutã. Pe masurã ce persoana creste, aceastã senzatie de sigurantã dispare, activitatea creierului creste si acest ritm al biocurentilor cerebrali devine rar, numai în timpul somnului profund sau al rugãciunii, asa dupã cum a dovedit omul de stiintã. Valeri Slezin a numit aceasta stare necunoscutã "trezie usoarã, în rugãciune" si a dovedit ca are o importantã vitalã pentru orice persoanã.

Este un fapt cunoscut cã bolile sunt cauzate mai ales de situatii negative si afronturi care ne rãmân înfipte în minte. În timpul rugãciunii, însã, grijile se mutã pe un plan secundar sau chiar dispar cu totul. Astfel, devine posibilã atât vindecarea psihicã si moralã cât si cea fizicã.

Slujbele bisericesti ajutã si ele la ameliorarea sãnãtãtii. Inginera si electrofiziciana Angelina Malakovskaia, de la Laboratorul de Tehnologie Medicalã si Biologicã a condus peste o mie de studii pentru a afla caracteristicile sãnãtãtii unor enoriasi înainte si dupã slujbã. A rezultat cã slujba în bisericã normalizeaza tensiunea si valorile analizei sângelui.

Se pare cã rugãciunile pot sã neutralizeze chiar si radiatiile. Se stie cã dupã explozia de la Cernobîl, instrumentele de masurã pentru radiatii au arãtat valori care depãseau capacxitatea de mãsurare a instrumentului.
În apropierea Bisericii Arhanghelului Mihail, însã, aflatã la patru km de reactoare, valoarea radiatiilor era normalã.

Oamenii de stiintã din Petersburg au confirmat, cu ajutorul experimentelor efectuate, cã apa sfintitã, semnul Crucii si bãtutul clopotelor pot sã aibã, de asemenea, proprietãti vindecãtoare..
De aceea, în Rusia, clopotele bat întotdeauna în cursul epidemiilor.
Ultrasunetele emise de clopotele care bat omoarã virusii de gripã, hepatitã si tifos.
Proteinele virusilor se încovoaie si nu mai poartã infectia, a spus A. Malakovskaia. Semnul crucii are un efect si mai semnificativ : omoarã microbii patogeni (bacilul de colon si stafilococi) nu numai în apa de la robinet, ci si în râuri si lacuri. Este chiar mai eficient decât aparatele moderne de dezinfectie cu radiatie magneticã.

Laboratorul stiintific al Institutului de Medicinã Industrialã si Navalã a analizat apa înainte si dupã sfintire.

A rezultat cã dacã se citeste rugãciunea Tatãl Nostru si se face semnul Crucii asupra apei, atunci concentratia bacteriilor dãunãtoare va fi de o sutã de ori mai micã. Radiatia electromagneticã dã rezultate mult inferioare.
Astfel, recomandãrile Ortodoxe de a binecuvânta orice mâncare sau bãuturã nu au numai o valoare spiritualã, ci si una preventivã.
Apa sfintitã nu este numai purificatã, ci ea îsi schimbã si structura, devine inofensivã si poate sã vindece. Aceasta se poate dovedi cu aparate speciale.


Spectrograful indicã o densitate opticã mai mare a apei sfintite, ca si cum aceasta ar fi înteles sensul rugãciunilor si l-ar fi pãstrat.
Aceasta este cauza acestei puteri unice de a vindeca..

Singura limitã este cã vindecã numai pe cei credinciosi.

"Apa "distinge" nivelul de credintã al oamenilor.", spune A. Malenkovskaia. Atunci când un preot sfinteste apa, densitatea opticã este de 2,5 ori mai mare, atunci când sfintirea este efectuatã de o persoanã credincioasã laicã, numai de 1,5 ori mai mare, dar cu un om botezat si necredincios, fãrã cruce la gât, schimbãrile au fost nesemnificative.

Tradus din rusã în englezã de Julia Bulighina. Trad. Din englezã în românã Cristina M. C1999-2009 "Pravda Ru"


De fapt, dupã cum se va vedea, au fost capabili sã mãsoare unele efecte, dovedind cu mijloacele stiintifice actuale ceea ce Sfintii Pãrinti stiu, prin experintã, de 2000 de ani, dar "mecanismul" , fiind divin, nu poate fi explicat în termeni omenesti.

Aceastã putere vindecãtoare pe plan fizic, moral si spiritual a rugãciunii Tatãl Nostru si a rugãciunii, în general, spusã cu credintã, am vazut-o cu ochii mei în programul 12 Pasi pentru Alcoolici Anonimi si Al-Anon (pentru familii afectate de alcoolism).
Oameni care erau la un pas de moarte sau pacienti în spitale de boli mentale au suferit transformãri miraculoase. Nu numai cã le-a dispãrut obsesia alcoolului, dar au ajuns sã aibã o sãnãtate perfectã. Pentru a-si mentine aceastã stare, continuã sã se roage, sã practice cei 12 Pasi si sã se abtinã de la orice substantã cu prorpietãti psihotrope, inclusiv uneori anestezia la dentist. Pãrintele Ortodox Melethios Weber, în cartea sa 
"Doisprezece Pasi de Transformare" (Twelve Steps of Transformation) explicã bazele ortodoxe ale programului, care are efecte pozitive si asupra neortodocsilor, cu conditia sã aibã credintã în Dumnezeu. (N. T.)


EN: Prayers indeed heal diseases, scientists say

People indeed can recover in temples when they touch holy relics or sanctuaries. St. Petersburg scientists have proved it and discovered the “material” mechanism of divine phenomena.


“A prayer is a powerful remedy, said Valery Slezin, Head of the laboratory of neuropsychophysiology of St Petersburg Research and development Psychoneurological Institute n.a. Bekhterev. “It does not only regulate all the processes in the human organism, but it also restores the damaged structure of consciousness.”


Professor Slezin did something unbelievable – he measured the power of prayer. He recorded electroencephalograms of praying monks and fixed an unusual phenomenon – the complete “switch-off” of their cerebral cortex. This state can be observed only with babies aged three months when they are near their mother in complete safety. As a person grows up, the feeling of safety disappears, brain activity increases and the rhythm of cerebral biocurrents become rarer only during deep sleep and during a prayer, as the scientist proved. Valery Slezin called this unknown state slow, or praying, wakefulness and proved that it is vital for any person.


It is a known fact that diseases are mostly caused by negative situations and offenses that stick in our mind. However, during a prayer worries move to the background or even disappear at all. Thus, both moral and physical healing is possible.


Even church services help to improve health. Engineer and electrophysicist Angelina Malakhovskaya from the laboratory of medical and biological technologies carried out above thousand research to find out clinical health characteristics of parishioners before and after the service. It turned out that a service in a temple normalizes the blood pressure and blood values.


Prayers may neutralize even radiation. It is known that after the Chernobyl explosion radiation instruments returned an off-scale reading. However, radiation background was normal near The Archistratigus Michael church that is four kilometers away from reactors. St. Petersburg scientists confirmed by experiments that the holy water, the sign of the cross and ringing of church bells may be healing as well. That is why, in Russia the bells were constantly ringing during epidemics.


The ultrasound range of bell ringing kills viruses of flue, jaundice and typhus: proteins of viruses curl and carry no infection, said Angelina Malakhovskaya. The sign of cross is even more effective, it kills pathogenic microbes (colon bacillus and staphylococci) not only in tap water, but also in rivers and lakes. It is even more efficient than modern disinfecting devices of electromagnetic radiation.


The scientific laboratory of Industrial and Naval Medicine Institute researched water before and after consecration. It turned out that if the Lord’s Prayer is read over water and the water is crossed then, the number of malignant bacteria will be one hundred times lower. Electromagnetic radiation gives much worse results. Thus, Orthodox recommendations to consecrate any food and drink is not just of spiritual and also of preventive character.


The holy water is not just purified; it changes its structure, become harmless and healing. Special devices can prove that.


Spectrographs suggest that consecrated water has greater optical density, as if it understood the sense of prayers and kept it. That is the reason for its unique healing quality.


The only limitation is that it heals only pious people.


“Water differentiates the level of people’s belief,” Angelina Malakhovskaya said. “When a priest consecrates water, the optical density is 2.5 times more, when it is done by a religious layman, it is only 1.5 times more, but with a christened and unbelieving man without a cross on his neck, the changes were insignificant.”


Translated by Julia Bulygina
Pravda.ru

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Statistici